Dugnad

Det var ryddehelg for båtlagets medlemmer i september 2021.

Området som ble ryddet var Andal mot Barane.

Det møtte 5 mann opp. Samlet 16 sekker. Bilder fra aksjonen i 2020.


Dugnad våren 2020:

Pga. Corona vil dugnad være redusert til et minimum.

Havnesjef sender info hva som bør gjøres.


Svein Eide og Nils Olson under en dugnad 4. mai 2009

I vedtektene for Bømlo Båtlag § 8 «PLIKTER OG RETTAR FOR MEDLEMMENE» punkt 4, står det følgjande:

Medlem med båt i båthamna pliktar å utføra inntil 8 timar dugnad pr år. Om nødvendig kan styret kalla inn til ekstra dugnad. Styret kan, ut frå særskilde grunnar, gje fritak for pliktig dugnad. For ikkje å møta på pliktig dugnad, må medlemmene betala ein timesats som blir fastsett av årsmøtet. Eventuelt skuldig beløp etter manglande dugnadsinnsats skal betalast saman med kontingenten.

All utført dugnad skal førast i boka som ligg i bua.

De so